Odměna advokáta

Odměna smluvní

Advokát může s klientem sjednat smluvní odměnu, a to ve výši výslovně dohodnuté s klientem a uvedené ve smlouvě o poskytování právních služeb. Smluvní odměnu advokáta lze sjednat jednorázově, časově nebo paušálně. Výše odměny advokáta za poskytované služby je odvislá od druhu, rozsahu, obtížnosti a časové náročnosti poskytované právní služby.

Odměna mimosmluvní

Pokud se klient s advokátem nedohodne na smluvní odměně uvedené výše nebo se jedná o případ zastupování klienta z moci úřední (ex offo), účtuje si advokát odměnu mimosmluvní, a to dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, advokátní tarif. Více informací o advokátním tarifu zde.

Vedle nároku na odměnu účtuje advokát rovněž náhradu hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovné atp.) a také náhradu za promeškaný čas. K vyúčtované odměně a náhradě hotových výdajů se připočítává DPH ve výši 21%.